Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                            

W nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 9/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., nr 32/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., nr 49/2018 z dnia 10 października 2018 r., nr 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz nr 11/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną aneks ("Aneks") do Umowy o udzielenie gwarancji do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. Na mocy Aneksu, termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania ulegnie przedłużeniu do dnia 30 września 2021 roku, kwota gwarancji ulegnie zmniejszeniu z 198.571.200,00 PLN do 59.571.360,00 PLN z automatyczną redukcją kwoty gwarancji w dniu 1 czerwca 2021 roku do kwoty 23.347.366,10 PLN. Gwarancja w przedłużonym okresie obowiązywania będzie stanowić zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań kontraktowych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady i usterki.