Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 10 października 2018 r. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do Umowy o Udzielenie Gwarancji do kontraktu na  budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. ("Aneks"). Na mocy Aneksu termin ważności Gwarancji Zwrotu Zaliczki został wydłużony do dnia 15.11.2019 r., a kwota gwarancji zredukowana do sumy 16.433.209,77 PLN.

Pozostałe warunki Umowy o Udzielenie Gwarancji pozostają bez zmian.