Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

Raport bieżący nr 49/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta Polimex Opole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zawarła z bankiem PKO BP S.A. aneks do Umowy o Udzielenie Gwarancji do kontraktu na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A.

Termin ważności gwarancji należytego wykonania na kwotę 199.161.600,00 zł został wydłużony do dnia 15.07.2019 r.

Dotychczasowy katalog zabezpieczeń został rozszerzony o oświadczenia Polimex Opole spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy o Udzielenie Gwarancji pozostają bez zmian.