Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport bieżący nr 31/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r., nr 12/2018 z dnia 15 marca 2018 r., nr 43/2018 z dnia 3 października 2018 r. oraz nr 27/2019 z 31 października 2019 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł aneks („Aneks”) do umowy pomiędzy Emitentem, Polimex Energetyka sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta, łącznie „Zleceniodawcy”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PZU”), której przedmiotem jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonych limitów zaangażowania („Umowa”). Wskutek zawarcia Aneksu okres obowiązywania Umowy został przedłużony do dnia 31 maja 2021 r. Łączny limit zaangażowania dla obu Zleceniodawców nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 98.970.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że dla Polimex Energetyka sp. z o.o. podlimit nie może być wyższy niż 6.000.000,00 PLN. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.