Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

Raport biężący nr 43/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 15 marca 2018 r., Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 3 października 2018 r. pomiędzy Emitentem, Polimex Energetyka Sp. z o.o. (z Emitentem łącznie jako „Zleceniodawcy”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PZU”) został zawarty aneks do umowy, której przedmiotem jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonych limitów zaangażowania („Umowa”) przewidującej łączny limit zaangażowania dla obu Zleceniodawców na poziomie 98.970.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dla Polimex Energetyka Sp. z o.o. podlimit nie może być wyższy niż 29.000.000,00 zł.

Wskutek zawarcia przedmiotowego aneksu odnawialny limit zaangażowania obowiązuje w okresie do dnia 02.10.2019 r. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.