Zawarcie aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r, nr 36/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., nr 24/2019 z dnia 9 września 2019 r. oraz nr 3/2020 z dnia 16 stycznia 2020, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, "Spółka") informuje, że powziął wiedzę o zawarciu aneksu ("Aneks") do umowy mającej za przedmiot wybudowanie w formule "pod klucz" Instalacji Odsiarczania Spalin zainstalowanych na blokach A i B w Elektrowni Pomorzany ("Kontrakt") pomiędzy Polimex Energetyka sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) i Doosan Lentjes GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Aneks przewiduje wydłużenie terminu realizacji Kontraktu do dnia 28 lutego 2020 r. Pozostałe istotne warunki Kontraktu nie uległy zmianie. Postanowienia Aneksu weszły w życie ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2020 roku.