Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy z dnia 3 grudnia 2019 roku („Umowa”), pomiędzy Miastem Konin („Zamawiający") a konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider konsorcjum) oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta, partner konsorcjum) (łącznie jako "Wykonawca"), na wykonanie inwestycji pod nazwą "Budowa połącznia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20" („Zadanie”). Mając na względzie wystąpienie w ramach realizacji Zadania robót zamiennych, robót dodatkowych oraz robót zaniechanych, strony Umowy postanowiły, że na podstawie Aneksu, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zadania wyniesie 68.895.983,17 PLN brutto. Pozostałe istotne postanowienia Umowy pozostały bez zmian.