Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                             

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym aneksu ("Aneks") do umowy mającej za przedmiot wykonanie stanu surowego kompleksu mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Ordona ("Kontrakt") pomiędzy konsorcjum w skład którego wchodzą: Spółką i Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą (podmiot zależny od Spółki) (łącznie jako "Wykonawca") a Projekt Echo – 136 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Kielcach. Aneks przewiduje: (i) zwiększenie, z tytułu rozszerzenia przedmiotu Kontraktu o prace dodatkowe, wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 154.435,72 PLN netto, tj. do kwoty 36.822.435,72 PLN, (ii) wydłużenie terminu realizacji Kontraktu do dnia 31 stycznia 2021 r. Pozostałe istotne warunki Kontraktu nie uległy zmianie.