Wypłata dywidendy

Raport bieżący nr 41/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. podjęło uchwałę o wypłacie Akcjonariuszom Spółki dywidendy,
z zysku netto za rok obrotowy 2010, w kwocie 20.846.163,04 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote i cztery grosze).

Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 4 (cztery) grosze.

Dywidendą objętych zostało 521.154.076 akcji.

Dzień dywidendy ustalono na 15 września 2011 r.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 września 2011 r.