Wybór oferty złożonej przez Spółkę

Raport bieżący nr 44/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 
13 lipca  2011 r. otrzymał zawiadomienie od Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach o wyborze, jako najkorzystniej, oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  pn. „Generalny Wykonawca robót budowlanych dla Projektu Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648”.

Cena oferty wynosi 149.862.392,97 zł brutto.

Od wyników niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.