Wybór oferty przedłożonej przez Spółkę zależną – Torpol S.A.

Raport bieżący nr 84/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2010 r. otrzymał informację od spółki zależnej Torpol S.A. o wyborze oferty, przedłożonej przez tę spółkę wraz z konsorcjantami, jako oferty najkorzystniejszej.

Stroną ewentualnej umowy będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

                        
Przedmiotem umowy jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica w km 80,200 – 111,500 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”. Przetarg 2.1.

 

Cena kontraktu dla całego konsorcjum:

- netto: 538.197.266,66zł zł,

- brutto: 656.600.665,33 zł.

Szacunkowa wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol Sp. z o.o.:

- netto: 99 mln zł zł,

- brutto: 121 mln zł.

Przedmiotowe prace wykonałoby Konsorcjum składające się z:

- FEROCO S.A.,

ul. Marcelińska 92/94, 60-324 Poznań, (Lider konsorcjum)

- TORPOL Sp. z o.o.,

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,

- Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.,

ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznań,

- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.,

   ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie;

 

Wykonawcom i innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych", przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy . Termin na złożenie protestu wynosi 10 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

O terminie podpisania umowy i dopełnienia związanych z tym formalności Zamawiający powiadomi Wykonawców osobnym pismem. Przed zawarciem umowy powinna być przeprowadzona kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna:    art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.