Wybór oferty. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn”

Raport bieżący nr 93/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A., w nawiązaniu do raportu nr 85/2010 z dnia 12 października 2010 r., zawiadamia, iż w dniu 10 grudnia 2010 r. powziął informację, o wyborze oferty Polimex-Mostostal S.A. jako oferty najkorzystniejszej.

Wyboru dokonał Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  ograniczonego pn.: „Projekt i budowa autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937, 65”.

Oferta została złożona przez Konsorcjum w składzie:

1. Lider : Polimex – Mostostal S.A., Warszawa,

2. Partner : MSF ENGENHARIA S.A., Lizbona ( Portugalia ),

3. Partner : MSF Polska Sp. z o.o., Warszawa,

4. Partner : DOPRASTAV a. s., Bratysława ( Słowacja ),

5. Partner : Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna, Pietrzykowice

Wartość oferty: Wartość brutto: 1 158 689 880,68 złotych (słownie złotych: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Wartość netto: 949 745 803,84 złotych (słownie złotych dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze).

Udział Polimex-Mostostal S.A. w pracach i wynagrodzeniu stanowić ma : 25 % całości.

Okres realizacji : 32 miesiące od daty zawarcia Umowy. Do czasu realizacji wlicza się również okresy zimowe.

Decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie jest ostateczna. Wykonawcom a także innym podmiotom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w  Dziale VI tej ustawy . Termin na złożenie odwołania wynosi 10 dni dla podmiotów, do których informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana faksem lub drogą elektroniczną lub 15 dni jeżeli informacja ta została przekazana w inny sposób.

O terminie podpisania umowy i dopełnienia związanych z tym formalności Zamawiający powiadomi Wykonawcę osobnym pismem. Przed zawarciem umowy powinna być przeprowadzona kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).