Wniesienie pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

Raport bieżący nr 53/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do pełnomocnika Spółki, rzecznika patentowego, wpłynął pozew wzajemny od Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Pozwana”). Pozew wzajemny skierowany jest przeciwko Emitentowi i Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.(spółka zależna od Emitenta).

Pozew wzajemny jest stanowiskiem Pozwanej w sprawie wszczętej w czerwcu 2017 roku przez Emitenta i Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. o unieważnienie umowy sprzedaży 2 znaków towarowych Mostostal: słowno-graficznego „Mostostal” zarejestrowanego pod numerem R 87887 i słownego „Mostostal” zarejestrowanego pod numerem R 97850. Umowa sprzedaży znaków została zawarta przez syndyka jednego z podmiotów korzystających ze znaku w 2007 roku, nabywcą znaku była Pozwana.

Wartość przedmiotu sporu wynosi 96.908.719 zł. Wartość wskazana przez Pozwaną jako wartość przedmiotu sporu stanowi obliczoną przez Pozwaną wartość odszkodowania za naruszenie praw ochronnych w zakresie wskazanych znaków towarowych. Pozwana wnosi o zasądzenie odszkodowania w kwocie 83.717.995 zł od Emitenta oraz 13.190.724 zł od Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

Sąd wyznaczył Emitentowi 60 dniowy termin na odpowiedź na pozew wzajemny. W opinii Spółki pozew wzajemny jest bezzasadny i stanowi jedynie konsekwencję pozwu złożonego w czerwcu 2017 roku przez Emitenta, a kwota odszkodowania jest nieuzasadniona. Z analiz Emitenta wynika, że Spółka posiada prawa podmiotowe do firmy Mostostal oraz prawa do używania nazwy Mostostal z wcześniejszym pierwszeństwem niż pierwszeństwa do ww. znaków towarowych Mostostal.