Warunkowy wybór oferty spółki zależnej Emitenta na realizację terminala naftowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 54/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – Naftoremont Naftobudowa sp. z o.o. otrzymała zawiadomienie o warunkowym wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pod nazwą: „Terminal naftowy w Gdańsku II etap dla PERN S.A. z siedzibą w Płocku” („Zamawiający”).

Cena zaoferowana za realizację zamówienia wynosi 326,89 mln zł. Z uwagi na fakt, że zamówienie realizowane będzie w konsorcjum Naftoremont – Naftobudowa sp. z o.o. otrzyma 67,57 % wynagrodzenia.

Warunkiem przyjęcia oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia jest uzyskanie zgód korporacyjnych przez Zamawiającego.

O zawarciu umowy z Zamawiającym i o jej warunkach Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.