Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących: Pani Elizy Kaczorowskiej, Pana Marcina Mauera oraz Pana Tomasza Myślińskiego - powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wyżej wymienieni złożyli pisemne oświadczenia, że nie wykonują działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka przedstawia noty biograficzne ww. Członków Rady Nadzorczej jako załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.