Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe       

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących Pani Karoliny Mazurkiewicz-Grzybowskiej - powołanej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska złożyła pisemne oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka przedstawia notę biograficzną Pani Karoliny Mazurkiewicz-Grzybowskiej jako załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.