Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 3 marca 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących Pana Jakuba Rybickiego, powołanego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jakub Rybicki złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pan Jakub Rybicki złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka przedstawia notę biograficzną Pana Jakuba Rybickiego jako załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 ) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.