Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 24/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 7 maja 2024 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia jako załączniki do niniejszego raportu noty biograficzne Pana Wojciecha Bartelskiego oraz Pana Macieja Drabio – powołanych do Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że wyżej wymienieni złożyli oświadczenia, na podstawie których stwierdzono, że: (i) nie wykonują działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, (ii) nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, (iii) nie występują przesłanki wymienione w art. 18 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 10 pkt 4,) 5), 6) zw. z: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.