Uzasadnienie projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z przesyłanymi do Spółki pytaniami akcjonariuszy dotyczącymi wybranych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu stosowne uzasadnienie do uchwał których dotyczyły zapytania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim