Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport bieżący nr 25/2024

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 7 maja 2024 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu wczorajszym, ukonstytuowała się w składzie wyznaczonym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2024 roku oraz dnia 6 maja 2024 roku, w sposób następujący:

Wojciech Bartelski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

Konrad Kąkol – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,

Maciej Ługowski – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki,

Agnieszka Doroszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Maciej Drabio – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

Grzegorz Kinelski – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim