Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 21/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

W nawiązaniu do raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) nr 14/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku, nr 18/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku oraz nr 19/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki podczas obrad w dniu 6 maja 2024 roku.

Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku. Ponadto Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.