Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 3/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych w dniu dzisiejszym, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki zwołanego na dzień 9 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.