Treść uchwał podjętych przez NWZ

Raport bieżący nr 46/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 4 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.