Transakcja na akcjach Spółki dokonana przez Prokurenta Spółki

Raport bieżący nr 43/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 zawiadamia, iż w dniu 11 lipca 2011 r. powziął informację o zbyciu przez Prokurenta Spółki 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Polimex-Mostostal S.A.

Transakcja zbycia akcji została dokonana na GPW S.A. w Warszawie, w trybie zwykłym sesyjnym, w dniu 30 czerwca 2011 r. Średnia cena zbycia jednej akcji wyniosła 3,22 zł (słownie: trzy złote i dwadzieścia dwa grosze).