Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku obrotowym 2019: 12.04.2019 - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok; 13.05.2019 - kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową; 26.08.2019 - jednostkowy i skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku; 12.11.2019 - kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2019; - zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;  

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.polimex-mostostal.pl) w zakładce Relacje inwestorskie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.