Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej

Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                    

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o spełnieniu się warunków zawieszających i wypłacie środków z tytułu umowy kredytowej z dnia 15 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą oraz Bank of China (Luxembourg) S.A. reprezentowanym przez Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Bank”) jako kredytodawcą, na podstawie której Bank przyznał Spółce kredyt nieodnawialny w kwocie 80.762.500 złotych.

Główne warunki zawieszające obejmowały obowiązek ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczeń w postaci: (i) przelewu wierzytelności na zabezpieczenie, (ii) ustanowienia kaucji w wysokości 10% kwoty kredytu, (iii) złożenia oświadczenie o poddaniu się egzekucji. W pozostałym zakresie warunki uruchomienia kredytu dotyczyły dostarczenia dokumentów i złożenia oświadczeń standardowych dla tego typu transakcji.

W związku ze spełnieniem się warunków, o których mowa powyżej, w dniu 29 maja 2020 r. Bank wypłacił kredyt zgodnie z dyspozycją Spółki.