Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                                       

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu  
dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Kani z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nastąpi z dniem 15 marca 2020 roku. Pan Andrzej Kania pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki oraz wchodził w skład Komitetu Audytu. Pan Andrzej Kania nie wskazał przyczyn podjęcia decyzji o rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.