Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 44/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 3 października 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Sokolewicza – Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Rezygnacja nastąpi z dniem 4 października 2018 roku. Pan Andrzej Sokolewicz nie wskazał przyczyn podjęcia decyzji o rezygnacji.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.