Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 25/2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wojciecha Kowalczyka z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nastąpi z dniem 31 maja 2020 roku. W ramach członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Pan Wojciech Kowalczyk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Kowalczyk nie wskazał przyczyn podjęcia decyzji o rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.