Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe       

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że za pomocą systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczącego się pod adresem internetowym: https://ems.ms.gov.pl) powziął wiadomość o rejestracji zmiany Statutu Spółki, wprowadzonej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 roku („Uchwała”). Treść przedmiotowych zmian w Statucie przedstawia się następująco:

§26. ust. 5 – „Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”;

§26. ust. 6: wykreślony;

§ 30. ust. 1 lit. „g”: „nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5 000 000 PLN brutto”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale.

Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 Rozporządzenia