Rejestracja połączenia i podwyższenie kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 97/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał dwa postanowienia:

1/ w sprawie wpisu połączenia Polimex - Mostostal S.A (spółka przejmująca) ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A. z siedziba w Warszawie, Naftoremont Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, EPE-Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ECeRemont Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 
(spółki przejmowane) dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na Polimex-Mostostal S.A., rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem z wyżej wymienionymi spółkami oraz zmian Statutu Polimex - Mostostal S.A – zgodnie z uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Polimex – Mostostal S.A. z dnia 12 lipca 2010 roku.

2/ w sprawie wpisu połączenia Polimex - Mostostal S.A (spółka przejmująca) z Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie, dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – poprzez przeniesienie całego majątku Naftobudowa S.A. na Polimex – Mostostal S.A., rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem z Naftobudowa S.A. oraz zmiany Statutu Polimex - Mostostal S.A. - zgodnie z uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Polimex – Mostostal S.A. z dnia 12 lipca 2010 roku.

W wyniku dokonanych połączeń wysokość kapitału zakładowego Polimex Mostostal S.A. wynosi 20.836.728,12 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 12/100) złote.

Kapitał zakładowy dzieli się na 520.918.203 (pięćset dwadzieścia milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe, uprawniające do 520.918.203 (pięćset dwadzieścia milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście trzy) głosów na walnym zgromadzeniu.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy dzieli się na:

• 65.050 (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A 
o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,

• 381.147.225 ( trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda,

• 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 
(słownie: cztery) grosze każda,

• 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 
(słownie: cztery) grosze każda,

• 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 
(słownie: cztery) grosze każda,

• 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) grosze każda.

Podstawowa charakterystyka spółek uczestniczących w łączeniu:

Polimex-Mostostal S.A. - działalność koncentruje na pięciu podstawowych obszarach: chemia, energetyka, budownictwo, drogi i koleje oraz produkcja. Realizuje zlecenia 
w formule generalnego realizatora inwestycji oraz generalnego wykonawcy. Zajmuje się projektowaniem i produkcją kubaturowych konstrukcji stalowych, szerokiej gamy wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych. Oferuje wykonawstwo różnego typu aparatów chemicznych i ich elementów oraz specjalistycznych konstrukcji stalowych. 

 

Świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji i projektowania dróg kołowych i szynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest wykonawcą obiektów użyteczności publicznej oraz powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych.

Energomontaż-Północ S.A. - specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce, przemyśle nafty i gazu, ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym.

Naftobudowa S.A. - świadczy kompleksowe usługi obejmujące wszystkie podstawowe dziedziny robót budowlanych i montażowych, w szczególności dostawy, montaż wraz rozruchem oraz remonty linii technologicznych, instalacji i urządzeń.

Naftoremont sp. z o. o. - zajmuje się kompleksową obsługą remontową instalacji technologicznych przemysłu rafineryjno-petrochemicznego i chemicznego oraz prefabrykacją i montażem konstrukcji stalowych, zbiorników magazynowych, rurociągów technologicznych oraz pieców procesowych.

Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o. - prowadzą remonty głównie na terenie elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Małopolski. Prowadzą również działalność produkcyjną w zakresie elementów kotłów i wymienników ciepła na potrzeby własnych prac.

Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A. - zajmują się modernizacją, remontami i montażem urządzeń energetycznych - kotłów i turbin - a także produkcją części zamiennych do tych urządzeń.

EPE Rybnik Sp. z o.o. - oferuje usługi remontowe urządzeń energetycznych oraz prowadzi produkcję na potrzeby wykonywanych prac.

ECeRemont Sp. z o.o. - zajmuje się pracami remontowymi, konserwacyjnymi, modernizacyjnymi i konstrukcyjnymi urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych, mechanicznych, jak również sieci cieplnych oraz sieci i instalacji sanitarnych.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 w zw. z §20 oraz § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z §15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).