Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 35/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.