Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dopuszczenia konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent do kolejnej fazy Programu Bloki 200+

Raport bieżący nr 38/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                      

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Narodowego Centrum Badania i Rozwoju („NCBiR”) wiadomość o dopuszczeniu konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka, Politechnika Warszawska, Transition Technologies S.A. oraz Energoprojekt-Warszawa S.A. („Konsorcjum”, „Wykonawca”) do realizacji Fazy III programu pod nazwą „Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” („Program”).

Realizacja Programu odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy NCBiR oraz Konsorcjum Umowy o wykonanie i finansowanie projektu w programie „Bloki 200+” z dnia 7 czerwca 2018 roku („Umowa”), której przedmiotem jest przeprowadzenie prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych parowych, podkrytycznych, klasy 200MWe, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania i dostosowania ich do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczą odstawień i uruchomień.

Umowa została podzielona na 3 wydzielone pod względem czasowym i funkcjonalnym szczeble realizacji: Faza I, Faza II oraz Faza III. Udział Wykonawcy w kolejnym z etapów realizacji Umowy, został uzależniony od kwalifikacji dokonywanej przez NCBiR m.in. na podstawie oceny prac Wykonawcy z etapu poprzedniego oraz spełnieniu przewidzianych Umową wymogów formalno-prawnych. Udział Emitenta w trakcie realizacji Fazy I oraz Fazy II Programu, w związku z ich specyfiką, nie był kluczowym (wynagrodzenie z tytułu ich realizacji przypadające na Emitenta wyniosło odpowiednio 20.000 złotych netto oraz 300.000 złotych netto). Wynagrodzenie za realizację prac w Fazie III wyniesie 62.461.817,00 złotych netto, z czego na Spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50.212.108,70 złotych netto. Odbiór przez NCBiR wyników prac Fazy III przewidziano na dzień 30 marca 2021 r.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w Fazie III oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, Emitent złożył NCBiR weksel „in blanco” oraz odpowiednią deklarację wekslową, z przewidywaną górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 50.212.108,70 złotych. 

Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron, ze skutkami wypowiedzenia uregulowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, w Umowie przewidziano okoliczności, na podstawie których NCBiR może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Szczegółowe warunki Umowy znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w zakładce dotyczącej Programu.