Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12 ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca obecnej kadencji nowego Członka, Panią Katarzynę Dąbrowską.

Powołany członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Pani Katarzyna Dąbrowska, wykonuje działalność w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii, co zgodnie z jej oświadczeniem, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

Pani Katarzyna Dąbrowska złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. z 2018 r. poz. 986.

Zgodnie z przyjętymi Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nowo powołanym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, członkiem Rady Nadzorczej Spółka przedstawia notę biograficzną Pani Katarzyny Dąbrowskiej jako załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2014 poz. 133.