Powołanie Członków Zarządu na XIII wspólną kadencję

Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 października 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o powołaniu z dniem 14 października: Pana Krzysztofa Figata na funkcję Prezesa Zarządu, Pana Maciej Korniluka na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Janiszewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wyżej wymienione osoby zostały powołane na okres wspólnej trzyletniej kadencji, której bieg upływa 14 października 2021 roku.

Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i kariery zawodowej, jak również informacje o wykonywaniu innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie figurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych znajdują się w odniesieniu do:

  • Pana Krzysztofa Figata w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku o powołaniu Pana Krzysztofa  na stanowisko Prezesa Zarządu;
  • Pana Macieja Korniluka w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o powołaniu Pana Maciej Korniluka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
  • Pana Przemysława Janiszewskiego w raporcie bieżącym nr 73/2017 z dnia 14 września 2017 roku o powołaniu Pana Przemysława Janiszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Informacje zawarte w powyżej wskazanych raportach pozostają aktualne na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna: §5 ust. 5 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim