Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 46/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało, z dniem podjęcia uchwały, do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przypadającej na lata 2019-2022: Panią Karolinę Mazurkiewicz - Grzybowską.

Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) w zw. z § 9 Rozporządzenia oraz § 5 pkt 5 ) w zw. z § 10 Rozporządzenia.