Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną – Torpol Sp. z o. o.

Raport bieżący nr 96/2010

W nawiązaniu do raport bieżącego nr 84/2010 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 28 grudnia 2010 r., przez spółkę zależną Torpol Sp. z o. o., umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Tarnów - Dębica km 80,200 – 111,500 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.

Stronami umowy są następujące spółki:

- FEROCO S.A., Poznań, (Lider konsorcjum)

- TORPOL Sp. z o.o., Poznań,

- Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., Poznań,

- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;

 

Warunki umowy:

      a) Wartość kontraktu dla całego konsorcjum:

- netto: 538.197.266,66 zł,

- brutto: 656.600.665,33 zł.

      b) Wartość robót przypadająca do wykonania przez Torpol Sp. z o.o.:

- netto: 94.852.211,00 zł

- brutto: 115.719.697,42 zł

      c) Okres wykonania: do 30.09.2014r.,

      d) Okres gwarancji za wady: 1 rok,

      e) Odpowiedzialność wszystkich partnerów konsorcjum za wykonanie kontraktu jest solidarna.

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 15% ceny kontraktowej (ceny brutto), jednakże Zamawiający może się domagać odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych;

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Torpol Sp. z o.o. samodzielnie oraz jako członek różnych konsorcjów zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 21 różnych umów. Największa z umów to umowa zaprezentowana powyżej. Łączna wartość netto tych umów przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dla całych konsorcjów wynosi 747.434.469,96 zł (brutto: 911.870.053,35 zł). Planowana wartość robót, które zostaną wykonane przez Torpol Sp. z o.o. wynosi łącznie netto 157.566.781,99 zł (brutto: 192.231.474,03 zł).

Kryterium, według którego umowa została uznane za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).