Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneksu nr 6 do Umowy o limit wierzytelności

Raport bieżący nr 48/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. otrzymał, podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A., Aneks nr 6 do Umowy o limit wierzytelności.

W ramach ww. umowy o limit wierzytelności Polimex-Mostostal S.A. będzie wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 100.000.000,00 zł. Na mocy zawartego aneksu ostatni dzień okresu wykorzystania został wydłużony i przypada w dniu 28 września 2012 r., a dzień ostatecznej spłaty produktu to 27 grudnia 2018 r.

Zabezpieczenia ww. umowy oraz wysokość prowizji i opłat pozostały na nie zmienionym, ustalonym na warunkach rynkowych poziomie.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.