Podpisanie z BGŻ S.A. umowy o linię na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytyw oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Raport bieżący nr 45/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 r.

otrzymał, podpisaną przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Umowę o linię na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytyw oraz Aneks nr 4 do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

W ramach ww. linii na udzielanie gwarancji, poręczeń oraz otwieranie akredytyw Polimex-Mostostal S.A. będzie wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 115.000.000,00 zł. Linia obowiązuje do dnia 31 maja 2012 r. Niniejsza umowa zastępuje dotychczasową Umowę o linię na udzielenie gwarancji oraz poręczeń z limitem 85.000.000,00 zł, która wygasła w dniu 15 lipca 2011 r.

Aneks nr 4 do Umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przedłuża termin jego spłaty do dnia 30 maja 2012 r. oraz podwyższa wysokość kredytu z kwoty 25.000.000,00 zł do kwoty 35.000.000,00 zł.

Zabezpieczenia ww. umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.