Podpisanie z Bankiem PEKAO S.A. umowy kredytu oraz aneksu do umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania

Raport bieżący nr 47/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 28 lipca 2011 r. otrzymał, podpisaną przez Bank PEKAO S.A., Umowę kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej oraz Aneks do umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania.

W ramach ww. umowy Polimex-Mostostal S.A. będzie korzystał z limitu kredytowego do kwoty 420.000.000,00 zł. Kredyt zostanie udostępniony w postaci:

-  kredytu obrotowego do wysokości 200.000.000,00 zł (w tym: 50.000.000,00 zł kredyt  w rachunku bieżącym, 150.000.000,00 zł kredyt odnawialny w formie transz na finansowanie realizowanych kontraktów),

-  udzielanych przez Bank gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 250.000.000,00 zł, przy czym wykorzystanie do 250.000.000,00 zł uwarunkowane jest obniżeniem wykorzystania kredytu obrotowego o 30.000.000,00 zł.

Kredyt zostaje udzielony do dnia 31 lipca 2012 r. Zlecenia udzielenia gwarancji w ramach limitu mogą być składane do dnia 31 lipca 2012 r., przy czym maksymalny okres ważności gwarancji wynosi 10 lat i nie mogą one wykraczać poza dzień 31 lipca 2022 r.

Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Spółką a Bankiem PEKAO S.A., w tym zastępuje dotychczasowe, nw. umowy:

1)   kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/359/DDF z dnia 10 października 2008 r. wraz z     późniejszymi zmianami, z limitem 50.000.000,00 zł, z terminem ważności do dnia 31 lipca 2011 r.,

2)   o linię kredytową wielowalutową nr 2008/360/DDF z dnia 10 października 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem 70.000.000,00 zł, z terminem ważności do dnia 31 lipca 2011 r.,

3)   kredytu w rachunku bieżącym nr 12/2009/IIMCK z dnia 30 grudnia 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem 5.000.000,00 zł (umowa przejęta wraz z inkorporowaną Spółką ZRE Kraków Sp. z o.o.),

4)   generalną, ustalającą warunki i zasady współpracy w zakresie linii kredytowo-gwarancyjnej, nr 2009/521/DDF z dnia 1 grudnia 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem zadłużenia 100.000.000,00 zł (w tym limit zadłużenia z tytułu kredytu do 50.000.000,00 zł i termin ważności do dnia 31 lipca 2011 r., maksymalny okres ważności gwarancji wystawianych w ramach tej umowy do dnia 31 lipca 2016 r.),

5)   kredytu nr 2010/300/DDF z dnia 28 czerwca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem 
50.000.000,00 zł, z terminem ważności do dnia 27 lipca 2011 r.,

6)   generalną o wystawianiu gwarancji bankowych nr 3016/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.,

7)   generalną o wystawianiu gwarancji bankowych nr 2008/361/DDF z dnia 10 października 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem 118.500.000,00 zł, z terminem składania zleceń do dnia 31 lipca 2011 r.,

8)   generalną o wystawianiu gwarancji bankowych (wadialnych) nr 2010/87/DDF z dnia 29 marca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami, z limitem 30.000.000,00 zł, z terminem składania zleceń do dnia 31 lipca 2011 r.

Cześć zabezpieczeń ww. umowy została renegocjowana, a wysokość prowizji i opłat została ustalona na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.