Podpisanie Umowy Ramowej o Udzielanie Gwarancji Bankowych oraz Otwieranie Akredytyw i Udzielene Kredytu.

Raport bieżący nr 91/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 6 grudnia 2010 roku został podpisany z Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce (d.Calyon S.A. Oddział w Polsce) Aneks nr 14 do Umowy Ramowej o Udzielenie Gwarancji Bankowych oraz Otwieranie Akredytyw i Udzielanie Kredytu Nr CRD/041117/06/113/G podwyższający przyznany limit ze 165 mln zł do 190 mln zł oraz przedłużający termin jego wykorzystania do 2010-10-31.

Zabezpieczenia oraz wysokość prowizji zostały renegocjonowane i ustalone na warunkach rynkowych.
Kryterium, wg którego umowa została uznana za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).