Podpisanie Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej.

Raport bieżący nr 89/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 2010-11-23 otrzymał podpisany przez Kredyt Bank S.A. Aneks nr 5 do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej nr 2366865WS10100700.

Aneks nr 5 do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej nr 2366865WS10100700 obniża wysokość linii o 8,6 mln zł do kwoty 147,4 mln zł oraz przedłuża jej dostępność o rok, tj. do 2011-10-31. Saldo, o które pomniejszono limit, tj. 8,6 mln zł pozostaje w Grupie Kapitałowej Polimex-Mostostal. Z limitu będzie korzystała Spółka zależna Polimex-Mostostal S.A.

Łączne zaangażowanie w instrumenty o charakterze kredytowym udzielone Spółce przez Kredyt Bank S.A. wynosi 187,4 mln zł, w tym 40 mln zł z tytułu umowy o kredyt obrotowy udzielony do dnia 2011-10-30.

Zabezpieczenia w/w umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych.

 

Kryterium, wg którego umowa została uznana za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).