Podpisanie Umowy faktoringowej.

Raport bieżący nr 90/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2010 roku otrzymał podpisaną przez Bank Millennium S.A. Umowę faktoringową.
Przedmiotem zawartej umowy jest wykup wierzytelności przysługujących Spółce wobec Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnej kwocie do 150.000.000 zł, w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do 31.03.2013 roku. Łączny maksymalny limit faktoringowy postawiony do dyspozycji Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A. wynosi obecnie 233.300.000 zł i składa się na niego bieżąca umowa oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2010 w dniu 4 października 2010 r.
Prowizje oraz zabezpieczenia dla Umowy faktoringowej zostały ustalone na warunkach rynkowych.
Kryterium, wg którego umowa została uznana za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).