Podpisanie umów z Bankiem Millennium S.A.

Raport bieżący nr 46/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu nr 80/2010 z dnia 4 października 2010 r. zawiadamia, iż w dniu 18 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. aneks do Umowy factoringowej, zmniejszający limit usługi z kwoty 83.300.000 zł do kwoty 76.300.000 zł.

Ponadto w dniu 18 lipca 2011 r. podpisano z Bankiem Millennium S.A. dwie dodatkowe umowy, rozszerzające współpracę faktoringową Spółki z Bankiem:

umowę factoringową z limitem na poziomie 36.700.000 zł na wykup wierzytelności przysługujących Spółce wobec Gminy Miejskiej Kraków w maksymalnym cyklu rozliczeniowym do dnia 30 września 2014 r.,
umowę faktoringu odwrotnego z limitem na poziomie 22.000.000 zł na wykup wierzytelności przysługujących dostawcom Spółki wobec Emitenta. Maksymalny termin spłaty ustalono na 180 dni od daty powstania wierzytelności dostawcy wobec Spółki.
Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 36.700.000 zł.

Łączny, maksymalny limit zaangażowania w ramach usługi factoringowej, postawionej przez Bank Millennium S.A. do dyspozycji Polimex-Mostostal S.A., na który składa się pakiet ww. umów oraz umowa faktoringowa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 90/2010 z dnia 25 listopada 2010 r., wynosi obecnie 263.000.000 zł.

Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.