Podpisanie aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 88/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 2010-11-19 otrzymał podpisany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Aneks nr 2 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009. Aneks nr 2 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009 na łączną wartość 200 mln zł, jest aneksem technicznym, przedłużającym dostępność limitu o 3 m-ce, tj. do czasu uzyskania przez Bank pozytywnych decyzji o przedłużeniu dostępności limitu o kolejny rok.

                       

Zabezpieczenia umowy oraz wysokość prowizji pozostały bez zmian. Kryterium, wg którego umowa została uznana za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.

 

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).