Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 42/2011

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego 
nr 59/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. informuje, iż w dniu 5 lipca 2011 r. otrzymał, podpisane przez Bank Ochrony Środowiska S.A., następujące aneksy:

1)      nr 3 do Umowy o ustanowienie limitu zaangażowania w formie linii odnawialnej na udzielanie gwarancji bankowych w wysokości 90.000.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych),

2)      nr 9 do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Termin wykorzystania linii na gwarancje  -   30 czerwca 2012 r.

Termin wykorzystania linii kredytowej     -   3 lipca 2012 r.   

Zabezpieczenie linii gwarancyjnej i umowy kredytowej, wysokość prowizji od wystawianych gwarancji oraz oprocentowanie kredytu ustalone jest na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.