Otrzymanie w dniu 2010-09-23 podpisanego przez PEKAO S.A. pakietu umów dotyczących udzielenia gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości oraz gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostra

Raport bieżący nr 78/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 23 września 2010 roku otrzymał podpisane przez PEKAO S.A. Umowę generalną na gwarancje wspierające kontrakt na budowę odcinka autostrady A4 Rzeszów-Jarosław w łącznej kwocie 111.992.128,46 zł wraz z Umową o udzielenie gwarancji (należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości).

 

Przedmiotem zawartych umów jest gwarancja należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości oraz gwarancja zwrotu zaliczki na potrzeby kontraktu „Budowa Autostrady A-4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581 + 250 do km 622 + 450”.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości na wartość 55.996.064,23 zł ważna jest do 5 września 2022 roku, przy czym gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązuje do 19 września 2012 roku, a gwarancja z tytułu gwarancji jakości do 5 września 2022 roku.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki w kwocie 55.996.064,23 zł zostanie wystawiona w terminie późniejszym.

 

Prowizja oraz zabezpieczenia dla Umowy o udzielenie gwarancji (należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości) zostały ustalone na warunkach rynkowych.

 

Kryterium, według którego umowy zostały uznane za znaczące to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.