Oświadczenie Zarządu.

Raport bieżący nr 92/2010

W związku z kilkoma artykułami prasowymi, w których treści zamieszczone zostały stwierdzenia co do przyszłych wyników Spółki oraz jej grupy kapitałowej, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. niniejszym oświadcza, że zawarte w takich artykułach stwierdzenia nie stanowią prognoz wyników, które Spółka lub jej grupa kapitałowa mogą osiągnąć w przyszłości oraz niniejszym odwołuje wszelkie tego rodzaju stwierdzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, iż podtrzymuje swoją dotychczasową politykę informacyjną związaną z nie publikowaniem prognoz wyników finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Ponadto, Zarząd informuje, że od daty ostatnich opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych do dnia dzisiejszego nie wystąpiły żadne istotne negatywne zmiany w sytuacji operacyjnej lub finansowej grupy kapitałowej Spółki.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych