Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 26/2024

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.                                            

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania, z chwilą jej podjęcia, ze składu Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Figata. Przyczyna odwołania nie została wskazana.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zgodnie z którą powierzyła Panu Maciejowi Kornilukowi tymczasowo pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.