Nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 81/2010

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu akcji Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. ("CBKK") przez upoważnionego do tej czynności pełnomocnika.

W wyniku dokonanych transakcji Polimex-Mostostal S.A. jest obecnie właścicielem 3271 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji CBKK co stanowi 94,62% wszystkich akcji CBKK i uprawnia do 94,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łączna wartość transakcji wyniosła 8 581 260,00PLN

CBKK jest przedsiębiorstwem oferującym szeroki zakres usług związanych z prowadzeniem prac studialnych, projektowych, konstrukcyjnych i wdrożeniowych w zakresie produkcji kotłów i urządzeń dla energetyki konwencjonalnej, jądrowej, przemysłowej i ciepłowniczej. Spółka posiada duże doświadczenie w realizacji kontraktów, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Głównym celem nabycia akcji CBKK jest budowa w Grupie Polimex zaplecza projektowego umożliwiającego uczestnictwo Emitenta w przetargach ogłaszanych w formule "projektuj i buduj".

Obecnie nabycie akcji nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej Polimex. 

Nabycie akcji CBKK zostało sfinansowane ze środków własnych Polimex-Mostostal S.A. 
Podstawa prawna:    §5 ust. 1 pkt 3 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209 poz. 1744).